ekzen.net

Komiserlik Sınavı insan hakları notları ve konuları

09.06.2022
385

Meslekte kariyer hedefi olan Polis memurları melekte yükselmek için komiser yardımcılığı sınavına girerler.

Komiser yardımcılığı yazılı sınavında konu dağılımı ;

a) Polis meslek mevzuatı %30,

b) Ceza muhakemesi hukuku %10

c) Ceza hukuku %10,

ç) Anayasa hukuku %10,

d) İdare hukuku %10,

e) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10,

f) İnsan hakları %10,

g) Genel kültür %10

İNSAN HAKLARI KONULARI

 • Adil Yargılanma Hakkı
 • Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı
 • Ayrımcılık Yasağı
 • Bilgi edinme Hakkı
 • Bilim ve Sanat Hürriyeti
 • Çalışma ve Sözleşme Hakkı
 • Çevre Hakkı
 • Çocuk Hakları
 • Dilekçe Hakkı
 • Din ve Vicdan Hürriyeti
 • Eğitim ve Öğrenim Hakkı
 • Engelli (Özürlü) Hakkı
 • Haberleşme ve Basın Hürriyeti
 • Düşünce ve İfade Hürriyeti
 • İşkence Yasağı
 • Kadın Hakları
 • Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
 • Konut Dokunulmazlığı Hakkı
 • Kötü Muamele Yasağı
 • Mülkiyet Hakkı
 • Mülteci ve Sığınmacı Hakları
 • Örgütlenme Hürriyeti
 • Özel Hayatın Gizliliği Hakkı
 • Sağlık ve Hasta Hakkı
 • Seçme ve Seçilme Hakkı
 • Sosyal Güvenlik Hakkı
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
 • Töre ve Namus Cinayetleri
 • Uyrukluk (Tabiiyet) Hakkı
 • Yaşam Hakkı
 • Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
 • Zorla Çalıştırma ve Angarya Yasağı

ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ.


Genel Olarak Hak

 • Kişi Hakları
 • Hakların Korunması
 • Hakların Kullanılmasının Sınırları

İnsan Hakkının Nitelikleri

 • İnsan Hakkı Evrenseldir
 • İnsan Hakkı Vazgeçilmez ve Şarta
 • Bağlanamaz
 • İnsan Hakkı İnsan Olma Sebebiyle Vardır
 • İnsan Hakkı Temel Bir Haktır
 • İnsan Hakkı Herkese Karşı İleri
  Sürülebilen Haklardır.
 • İnsan Hakkı Hukuk Tarafından
  Korunmak Zorundadır.
 • İnsan Hakları Listelenemez
  İnsan Hakları ile Güdülmek istenen Amaç
 • Adalet
 • Eşitlik
  Dönemlere Göre Oluşmuş İnsan Hakları
 • Birinci Kuşak Haklar
 • İkinci Kuşak Haklar
 • Üçüncü Kuşak Haklar
 • Dördüncü Kuşak Haklar

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yasalarında Haklar

Anayasal Düzenleme

Yasalarda Haklar

Bireylerin Talep ve Dava Hakkı

ESKİ ÇAĞLARDA İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ
UYGULAMA ve BELGELERDEN BAZI ÖRNEKLER

 • Hitit, Hititliler ve Adalet
 • Sümer Kralı İşme Dagan
 • Hammurabi Yasaları
 • Kiros Silindirindeki İnsan Hakları
 • Yahudi İnanışında On Emir ve İnsan Hakları
 • İsa Öğretisinde Hristiyanlık Bağlamında İnsan
 • Hakları
 • İslamiyet Açısından Kur’anda İnsan Hakları
 • Asya Örneği Yusuf Has Hacip, KUT-AD-GU-BİLİG eseri

İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI
KAYNAKLAR

 • Magna Carta Libertatum 1215
 • İngiltere Haklar bildirgesi 1680 (Bill of Rights)
 • İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 01.08.1789
 • Virginia İnsan Hakları Bildirisi 1776
 • Milletler Cemiyeti
 • Birleşmiş Milletler Anlaşması.06.1945/24.10.1945
 • ve Adalet Divanı
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1948
 • Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları ile İlgili Sözleşmeleri
  • Kadınlara Karşı Hertürlü Ayırımcılığın
  • Önlenmesi Sözleşmesi
  • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
  • Kişisel (Medeni) ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
  • İşkenceye ve Diğer Zalimhane İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya
  • Karşı Sözleşme
  • Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar
  • Uluslararası Sözleşmesi
  • Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
  • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
  • Zorla Kaybedilen Kişilerin Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme
  • Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
  • Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme
  • Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme

Avrupa Konseyinin Temel Kuralları


İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi : 04.11.1950 Roma

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sözleşme Eki Protokoller

 • Yaşam Hakkı
 • İşkence Yasağı
 • Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı
 • Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
 • Adil Yargılanma Hakkı
 • Kanunsuz Ceza Olmaz
 • Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı
 • Düşünce vicdan ve Din Özgürlüğü İfade özgürlüğü
 • Dernek Kurma ve Toplantı Hakkı
 • Etkili Başvuru Hakkı
 • Ayırımcılık Yasağı