EkzeN

Komiserlik Sınavı insan hakları notları ve konuları

09.06.2022
715
Komiserlik Sınavı insan hakları notları ve konuları

Meslekte kariyer hedefi olan Polis memurları melekte yükselmek için komiser yardımcılığı sınavına girerler.

Komiser yardımcılığı yazılı sınavında konu dağılımı ;

a) Polis meslek mevzuatı %30,

b) Ceza muhakemesi hukuku %10

c) Ceza hukuku %10,

ç) Anayasa hukuku %10,

d) İdare hukuku %10,

e) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10,

f) İnsan hakları %10,

g) Genel kültür %10

İNSAN HAKLARI KONULARI

 • Adil Yargılanma Hakkı
 • Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı
 • Ayrımcılık Yasağı
 • Bilgi edinme Hakkı
 • Bilim ve Sanat Hürriyeti
 • Çalışma ve Sözleşme Hakkı
 • Çevre Hakkı
 • Çocuk Hakları
 • Dilekçe Hakkı
 • Din ve Vicdan Hürriyeti
 • Eğitim ve Öğrenim Hakkı
 • Engelli (Özürlü) Hakkı
 • Haberleşme ve Basın Hürriyeti
 • Düşünce ve İfade Hürriyeti
 • İşkence Yasağı
 • Kadın Hakları
 • Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
 • Konut Dokunulmazlığı Hakkı
 • Kötü Muamele Yasağı
 • Mülkiyet Hakkı
 • Mülteci ve Sığınmacı Hakları
 • Örgütlenme Hürriyeti
 • Özel Hayatın Gizliliği Hakkı
 • Sağlık ve Hasta Hakkı
 • Seçme ve Seçilme Hakkı
 • Sosyal Güvenlik Hakkı
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
 • Töre ve Namus Cinayetleri
 • Uyrukluk (Tabiiyet) Hakkı
 • Yaşam Hakkı
 • Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
 • Zorla Çalıştırma ve Angarya Yasağı


Genel Olarak Hak

 • Kişi Hakları
 • Hakların Korunması
 • Hakların Kullanılmasının Sınırları

İnsan Hakkının Nitelikleri

 • İnsan Hakkı Evrenseldir
 • İnsan Hakkı Vazgeçilmez ve Şarta
 • Bağlanamaz
 • İnsan Hakkı İnsan Olma Sebebiyle Vardır
 • İnsan Hakkı Temel Bir Haktır
 • İnsan Hakkı Herkese Karşı İleri
  Sürülebilen Haklardır.
 • İnsan Hakkı Hukuk Tarafından
  Korunmak Zorundadır.
 • İnsan Hakları Listelenemez
  İnsan Hakları ile Güdülmek istenen Amaç
 • Adalet
 • Eşitlik
  Dönemlere Göre Oluşmuş İnsan Hakları
 • Birinci Kuşak Haklar
 • İkinci Kuşak Haklar
 • Üçüncü Kuşak Haklar
 • Dördüncü Kuşak Haklar

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yasalarında Haklar

Anayasal Düzenleme

Yasalarda Haklar

Bireylerin Talep ve Dava Hakkı

ESKİ ÇAĞLARDA İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ
UYGULAMA ve BELGELERDEN BAZI ÖRNEKLER

 • Hitit, Hititliler ve Adalet
 • Sümer Kralı İşme Dagan
 • Hammurabi Yasaları
 • Kiros Silindirindeki İnsan Hakları
 • Yahudi İnanışında On Emir ve İnsan Hakları
 • İsa Öğretisinde Hristiyanlık Bağlamında İnsan
 • Hakları
 • İslamiyet Açısından Kur’anda İnsan Hakları
 • Asya Örneği Yusuf Has Hacip, KUT-AD-GU-BİLİG eseri

İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI
KAYNAKLAR

 • Magna Carta Libertatum 1215
 • İngiltere Haklar bildirgesi 1680 (Bill of Rights)
 • İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 01.08.1789
 • Virginia İnsan Hakları Bildirisi 1776
 • Milletler Cemiyeti
 • Birleşmiş Milletler Anlaşması.06.1945/24.10.1945
 • ve Adalet Divanı
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1948
 • Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları ile İlgili Sözleşmeleri
  • Kadınlara Karşı Hertürlü Ayırımcılığın
  • Önlenmesi Sözleşmesi
  • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
  • Kişisel (Medeni) ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
  • İşkenceye ve Diğer Zalimhane İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya
  • Karşı Sözleşme
  • Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar
  • Uluslararası Sözleşmesi
  • Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
  • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
  • Zorla Kaybedilen Kişilerin Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme
  • Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
  • Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme
  • Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme

Avrupa Konseyinin Temel Kuralları


İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi : 04.11.1950 Roma

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sözleşme Eki Protokoller

 • Yaşam Hakkı
 • İşkence Yasağı
 • Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı
 • Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
 • Adil Yargılanma Hakkı
 • Kanunsuz Ceza Olmaz
 • Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı
 • Düşünce vicdan ve Din Özgürlüğü İfade özgürlüğü
 • Dernek Kurma ve Toplantı Hakkı
 • Etkili Başvuru Hakkı
 • Ayırımcılık Yasağı

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.