EkzeN

Komiserlik Sınavı Anayasa Hukuku Konuları1

02.06.2022
1.388
Komiserlik Sınavı Anayasa Hukuku Konuları1

Meslekte kariyer hedefi olan Polis memurları melekte yükselmek için komiser yardımcılığı sınavına girerler.

Komiser yardımcılığı yazılı sınavında konu dağılımı ;

a) Polis meslek mevzuatı %30,

b) Ceza muhakemesi hukuku %10

c) Ceza hukuku %10,

ç) Anayasa hukuku %10,

d) İdare hukuku %10,

e) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10,

f) İnsan hakları %10,

g) Genel kültür %10

Yazımızın bu bölümünde Anayasa Hukuku’nda hangi konuların bulunduğuna dair yazımızın ilk kısmıdır, ikinci kısmımıza da verilen linkten ulaşabilirsiniz.

ANAYASA HUKUKU KONULARI

I. Anayasa Hukuku

  A. Genel Olarak Hukuk ve Hukuk Disiplini

  B. Hukuk Disiplininin Dalları ve Anayasa Hukuku

  C.  Genel Olarak Anayasa Hukukunun Konusu ve Yöntemi

  D. Anayasa Hukuku Derslerinin Kapsamı, Yöntem ve  Kaynaklar

II. ANAYASA KAVRAMI

  A.Temel Kuruluş

  B.Temel Kanun

  C. Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı

III. SİYASAL İKTİDAR

III. Siyasal İktidar

  A. Siyasal İktidar Kavramı ve Siyasal İktidarın Özellikleri

  B. Siyasal İktidarın Kaynağı ve Meşruluğu

  C. Temel Anlaşma (Consensus)

  D. Siyasal İktidarın Tarihsel Gelişimi

A.Siyasal İktidar Kavramı ve Siyasal İktidarın Özellikleri

  1. Toplum, Siyaset ve İktidar

  2. Siyasal İktidar ve Siyasal Toplum

B. Siyasal İktidarın Kaynağı ve Meşruluğu

  1. Meşruluk ve İktidar

  2. Meşruluk, Kanunilik ve İktidar

  3. Meşruluk Anlayışları

  4. Temel Anlaşma (Consensus)

  5. İktidar ve Otorite

Siyasal İktidarın Tarihsel Gelişimi

  1. Kişiselleşmiş Siyasal İktidar

  2. Kurumsallaşmış Siyasal İktidar ve Devlet

. Anayasanın Anlamı – Anayasacılık ve Anayasa Türleri  

  A. Hukuki Anlamda Anayasa –Siyasi Anlamda Anayasa

  B. Anayasacılık

  C. Kurucu İktidar – Anayasa Türleri

Anayasacılık

  1. Anayasacılığın Kurucu Öğeleri

  2. Anayasacılığın Yaygınlaşması ve Evrimi

Kurucu İktidar ve Anayasa Türleri

  1. Kurucu İktidar ve Türleri   2. Anayasa Türleri

1. Kurucu İktidar ve Türleri

  a. Asıl (Aslî) Kurucu İktidar

  b. Türev (Talî) Kurucu İktidar

2. Anayasa Türleri 

  a. Yazılı Anayasa – Yazısız Anayasa

  b. Maddi Anlamda Anayasa – Biçimsel Anlamda Anayasa Ayrımı

  c. Anayasaların Değiştirilmesi / Türev Kurucu İktidarın          Yetkilerinin Genişliğine Göre Anayasa Türleri

  d. Çerçeve Anayasa – Ayrıntılı Anayasa Ayrımı

VI. Temel Hak ve Özgürlükler

  A. Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Temel Kavram ve Terimler

  B. Hak ve Özgürlük Anlayışları

  C. Hakların Sınıflandırılması

  D. Hakların Monizmi

  E. Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal Sorunlar

A. Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Temel Kavram ve Terimler

  1. İnsan Hakları

  2. Kamu Özgürlükleri

  3. Temel Hak ve Özgürlükler

  4. Anayasal Haklar

  5. Kişi Hak ve Özgürlükleri

  6. Yurttaş/Vatandaş Hakları

Hakların Sınıflandırılması

  1. Devletin Edimine (Yükümlülüğüne) Göre Haklar

  2. Kullanım Alanlarına Göre Haklar

  3. Hak Öznelerine Göre Haklar

  4. Tarihsel Doğuş Dinamiklerine Göre Haklar

. Devletin Edimine (Yükümlülüğüne) Göre Haklar

  a. Negatif Statü Hakları / Koruyucu Haklar

  b. Pozitif Statü Hakları / İsteme Hakları

  c. Aktif Statü Hakları / Katılma Hakları

. Kullanım Alanlarına Göre Haklar

  a. Kişi Hakları

  b. Ekonomik Haklar

  c. Sosyal ve Kültürel Haklar

Hak Öznelerine Göre Haklar

  a. Bireysel Haklar

  b. Kollektif Haklar

Tarihsel Doğuş Dinamiklerine Göre Haklar

  a. Birinci Kuşak İnsan Hakları

  b. İkinci Kuşak İnsan Hakları

  c. Üçüncü Kuşak İnsan Hakları

  d. Dördüncü Kuşak İnsan Hakları

Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal Sorunlar

  1. Temel Hak ve Özgürlüklerin Tanınması

  2. Temel Hak ve Özgürlüklerin Düzenlenmesi ve Sınırlanması

  3. Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması

VII. Kurulu İktidar
 
A. Kurulu İktidar Kavramı
  B. Genel Olarak Devletin Temel Organları
  C.Devletin Hukukî İşlevleri (Kamu Hukuku İşlemleri)

NORMLAR HİYERARŞİSİ VE ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ

A.Normlar Hiyerarşisi

  B. Uluslararası Andlaşmaların Hukuk Düzenindeki Yeri

  C. Anayasanın Üstünlüğü ve Anayasanın Korunması

C. Anayasanın Üstünlüğü ve Anayasanın Korunması

  1. Siyasal Denetim ve Türleri

  2. Yargısal Denetim Kavramı


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.