EkzeN

375 KHK ile İhraç olan polislerin askerliği nasıl oluyor ?

31.07.2022
683
375 KHK ile İhraç olan polislerin  askerliği nasıl oluyor ?

2022 Temmuz ayının sonunda kamu kurumlarından ihraçlar yapıldı . Özellikle İçişleri Bakanlığı 3 bin 600’ü polis olmak üzere kendi bünyesindeki 4 bin personeli FETÖ irtibatı ve iltisakı nedeniyle meslekten ihraç etti.

Yapılan polis ihraçlarının ardından en çok merak edilen konu ihraç olanların askerlik konusu oldu. İşte detaylar…

2017 yılında , 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Askerlik Kanunu’na bir madde eklenerek terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatı bulunan kişilerin askere alınmalarına olanak sağlandı. Madde özellikle FETÖ ve ihraç edilen polisler üzerinden tartışılsa da daha geniş ve kapsamlı bir değişik oldu.

Çıkarılan 14 maddelik KHK ile Askerlik Kanunu’nda düzenlemeye 2017 yılında gidildi. Kanuna eklenen maddede “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil, kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınacaklar.” denildi.

Bu kararın esas olarak darbe girişimi sonrası emniyette 10 yılın altında görev yapmış ve ihraç edilmiş polisleri kapsıyor. Çünkü emniyette 10 yıl ve üstü görev yapan polisler askerlikten muaf tutuluyor.

Yoklama Kaçağı Saklı ve Bakayaların Takip ve Cezalandırma İşlemleri

YOKLAMA KAÇAĞI, SAKLI, BAKAYA VE GEÇ İLTİHAK BAKAYALARI

1. Kanunda yazılı mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden;

a. Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı,

b. Yirmi yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulunanlar saklı,

c. Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlar bakaya,

ç. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası, olarak kabul edilir.

Bu durumda bulunan yükümlüler hakkında Askeralma Yönetmeliğinin 101’inci madde hükümleri uygulanır.

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYALARIN TAKİPLERİ

1. Yoklama kaçağı ve bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Askeralma Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına bildirilir.

2. Kolluk kuvvetlerince yakalanarak muhafaza altına alınanlar, mesai saatleri içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilir. Mesai saatleri dışında veya askerlik şubesinin bulunmadığı yerlerde yakalananlar ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılır.

3. Kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan tutanakların bir nüshası yükümlüye verilir, diğer nüshası ise en geç üç işgünü içerisinde en yakın askerlik şubesine teslim edilir.

4. Yoklama kaçağı ve bakaya olarak arananlardan yurt dışında yaşadığı tespit edilenlere ilgili Türk Konsoloslukları aracılığıyla işlemlerini tamamlatması tebliğ edilir ve tebellüğ belgeleri askerlik şubesine iade edilir.

YOKLAMA KAÇAĞI, SAKLI VE BAKAYALARIN CEZALANDIRMA İŞLEMLERİ

1. Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.

2. Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

3. Yapılan muayenelerinde askerliğe elverişli olmadıkları anlaşılanlar, askerlikten muafiyet hakkı olanlar ile Kanunda belirtilen nedenlerle erteleme hakkı olduğu halde süresi içerisinde işlem yaptırmayanlara erteleme sürelerine denk gelen günler için idari para cezası uygulanmaz. Uygulandıktan sonra bu madde kapsamında olduğu anlaşılanlar iptal edilir ve iptal edilen para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil için gönderildiği vergi dairelerine bildirilir. Askeralma Yönetmeliğinin 54’üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında ertelemesi yapılanların, yoklama kaçağı veya bakaya olarak geçen süreleri için Askeralma Kanununun 24’üncü maddesi esasları uygulanır.

4. İdari para cezası vermeye yetkili makam; askerlik şubesine bizzat müracaat eden yükümlüler için müracaat ettiği, kolluk kuvvetleri tarafından getirilen yükümlüler için ise getirildiği askerlik şubesi başkanı; kolluk kuvvetleri tarafından haklarında tutanak tutulma işlemi de dâhil diğer durumlar için nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesi başkanıdır. Yükümlünün bizzat müracaat ettiği veya getirildiği askerlik şubesi başkanınca uygulanan idari para cezası derhâl yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesi başkanlığına bildirilir.

5. Barışta, Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilen idarî para cezası kesinleştikten sonra bu eylemlerden herhangi birini işleyenler ile bu eylemleri seferberlik ve savaş hâlinde işleyenler hakkında nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesince suç dosyaları hazırlanarak yükümlünün nüfusa kayıtlı oldukları yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

6. Yükümlülere verilen idari para cezaları 7201 sayılı Kanun ile 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik esaslarına göre tebliğ edilir.

7. Verilen idari para cezaları hakkında 5326 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.